Bilgi Teknolojileri Programı Lisansüstü Dersleri

Yüksek Lisans Dersleri

BTE511 Bilgisayar Donanım Yapısı (Computer Hardware Structure), (3+0)
Donanım sistemlerinin matematiksel temelleri üzerine önermeler mantığını, akıl yürütme ve mantıksal yöntemlerle tanıtlama tekniklerini, kümeler ve kümeler üzerinden tnaımlanmış bağıntıları, boole cebrini, ikili sayıları, kombinezonsal devre tasarımını, ardışıl devre analiz ve tasarımını içeren ders.
Initial course in mathematical foundations of hardware systems, propositional logic, inference and proving techniques, sets and relations defined over sets, boolean algebra, binary numbers, combinational logic design, synchronous sequential circuit analysis and synthesis. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BTE512 Bilgisayar Organizasyonu (Computer Organization), (3+0)
Bilgisayarın tanıtımı. Sayı düzenleri, ikilik sayılar üzerinde aritmetik ve sayıların gösterimi. Bellek ve bellek genişletme. MİB mimarisi. Adresleme yöntemleri. Örnek MİB ve yapısı. Adresleme modları ve buyruk kümesi. Giriş Çıkış : Paralel ve seri iletişim arabirimleri. Altprogram, kesme ve yığın yapısı. Sözde komutlarla programlama.
Introduction to computer.  Number systems, binary arithmetic and number representation. Memory and memory expansion. CPU architecture. Addressing methods. A generic processor and its architecture. Addressing modes and instructions set. Input/Output: parallel and serial I/O devices. Peripheral devices. Subprogram, interrupt and stack structure. Data transfer. Programming with pseudo directives. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BTE513 Veri Tabanı Sistemleri (Database Management Systems), (3+0)
Veritabanı kavramları. Bağıntı modeli, bağıntı cebri, sorgulama. Uygulama geliştirme. Veritabanı tasarımı, normalizasyon, varlık-ilişki modeli. Eşzamanlı çalışma, hareketler, kilitler. Nesneye dayalı veritabanları, nesne/bağıntı eşleştirmesi, XML veri modeli ve sorgulama.
Database concepts, relational model, relational algebra, query. Application development, database design, data normalization, entity-relationship model, concurrent working, transaction, locks, object oriented databases, object-relational mapping, XML data model and queries. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BTE514E Yapısal Programlama (Structured Programming), (3+0)
Python ile programlamaya giriş, Değişkenler ve döngüler. Katar işleme ve düzenli ifadeler. Listeler ve sözlükler. Fonksiyon tanımlama. Dosya giriş çıkışı ve dosya işlemleri. CSV ve JSON işleme. Temel veri görselleştirme. Lineer cebir işlemleri, istatistik ve veri işleme. NumPy'a giriş.
Introduction to Python programming. Variables and loops. String manipulation and regular expressions in Python. Lists and dictionaries. Defining functions. File IO, Organizing Files, CSV and JSON Processing. Basic data visualization. Linear algebric operations, statistics and data processing. Introduction to NumPy.
[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BTE521E Nesneye Yönelik Programlama (Object Oriented Programming), (3+0)
Nesneye Dayalı Kavramlar ve Terimler, Modelleme ve Yazılım Geliştirme Süreci, Kullanım Senaryosu Çizgesi ve Formu, Etkinlik Çizgesi, Kavramsal sınıfların bulunması, Problem ilgi alanı modelinin oluşturulması, Etkileşim çizgesi ile analiz modelinde tasarım modeline geçiş, Durum makinası çizgesi ile nesnelerin durumlarının modellenmesi, Tasarım kalıplarının tasarım modeline uygulanması, Mimari model ve çizgeler, Sınıf tasarım modelinin gözden geçirilmesi, Yazılım süreç yönetim modelleri, Yazılım çatıları
Examining Object-Oriented Concepts and Terminology, Introducing Modeling and the Software Development Process, Creating Use Case Diagrams,Use Case Scenarios and Forms, Creating Activity Diagrams,Determining the Key Abstractions,Constructing the Problem Domain Model, Transitioning from Analysis to Design Using Interaction Diagrams, Modeling Object State Using State Machine Diagrams, Applying Design Patterns to the Design Model, Introducing Architectural Concepts, Diagrams, and Tiers, Refining the Class Design Model. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BTE522 Veri Yapıları ve Algoritmalar (Data Structures and Algorithms), (3+0)
Bağlantılı liste, Bağlantılı liste türleri, liste uygulamaları, Yığın, Kuyruk, Yığın ve kuyruk uygulamaları, Özyinelemeli programlama, Özyinelemeli programlama uygulamaları, Ağaç, İkili sıralama ağacı, Ağaç uygulamaları
Linked list,Types of linked list, linked list applications, Stack, Queue, Applications of stack and queue, Recursive programming, Recursive programming applications, Tree, Binary sort tree, Tree applications, [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BTE523 İşletim Sistemleri (Operating Systems), (3+0)
Giriş, tarihçe. Proses kavramı, eşzamanlı prosesler ve karşılıklı dışlama. Proses yönetimi ve iş sıralama yöntemleri. Ölümcül kilitlenme ve önleme algoritmaları. Bellek yönetimi: segmantasyon, sayfalama ve ilgili yöntemler. Görüntü bellek. Giriş/Çıkış işlemleri. Dosya sistemleri. Unix işletim sistemi ve diğer örnek sistemler.
Introduction to operating systems, history of OS, process concept, concurrent processes and mutual exclusion, process management and job scheduling, deadlocks and prevention algorithms, memory management, segmentation and paging, virtual memory, input/output system, file system, Unix operating system and other sample systems. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BTE531E Internet Uygulama Hizmetleri (Web Application Services), (3+0)
Kurumsal Java platformunda uygulama geliştirme modelinin ve platformun tanıtımı. Servlet ve JSP kullanılarak web uygulaması geliştirilmesi. Sunum katmanında JavaServer Faces kullanılarak web odaklı uygulama geliştirilmesi. İş mantığı katmanında  Enterprise JavaBeans (EJB) kullanılarak uygulama geliştirilmesi. Tümleştirme katmanında  Java Persistence API (JPA) kullanılarak uygulama geliştirilmesi. JAX-WS ve JAX-RS kullanılarak Xml ve Restful Web servisi geliştirilmesi.
Describe the application model for the Java Platform, Enterprise Edition (Java EE platform) and the context for the model. Develop a web-based user interface using Java Servlet and JavaServer Pages™ (JSP™) technology. Develop a web-based user interface using JSF (JavaServer Faces) technology. Develop an application based on Enterprise JavaBeans (EJB) technology and the Java Persistence API (JPA). Implement a basic web service with the Java EE platform using JAX-WS and JAX-RS. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BTE532 Bilgisayar Ağları (Computer Networks), (3+0)
Bilgisayar Ağı temel kavramları. Ağ katmansal yapısı. Protokol, Katman, Port ve Soket kavramları. OSI  ve TCP/IP referans modelleri. Fiziksel katman ve güncel teknolojiler. Veri bağı katmanı,hata bulma ve düzeltme, iş sıralama ve erişim yöntemleri. Yönlendirme katmanı ve yönlendirme algoritmaları. TCP ve UDP protokol yapıları. Ağlarda kullanılan temel uygulamalar, FTP, SMTP, HTTP, DNS protokolleri.
Basic Computer Networking Concepts. Network Layered Structure. Definition and details of  protocol,layer,port and socket concepts. OSI and TCP/IP reference models. Physical layer issues and up-to-date phy layer technologies. Data link layer issues, error detection and correction, scheduling and medium access techniques. Network layer and routing algorithms. TCP and UDP protocols. Application layer issues, basic application protocols like FTP, SMTP, HTTP and DNS. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BTE533 Yazılım Mühendisliği (Software Engineering), (3+0)
Bu dersin amacı, yazılım proje yönetimi ve yazılım mühendisliği kavramlarının tanıtılmasıdır. Ders kapsamında proses modelleri, yazılım proje yönetimi, yazılım analizi ve tasarımı, yazılım sınaması ve benzeri konularda genel bilgiler öğretilmektedir.
This course aims to introduce the concepts of Software Engineering and Management of Software Projects. The intensive content of the course presents a broad view of common Software Engineering topics such as process models, project management, software analysis and design, software testing and etc. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BTE550 İnternet Temelleri (Internet Fundementals), (3+0)
eXtensible Markup Language (XML)’in temel özellikleri ve XML Schema, Namespaces, XPath, XQuery ve XSL dönüşümleri gibi XML tabanlı diğer teknolojiler.  Document Type Declarations (DTD) ve XML Schema kullanılarak XML dokümanlarının sağlamasının yapılması. XML belgelerinin yaratılması, dönüştürülmesi ve işlenmesi. XML ve Restful web servisleri. XML Web servislerinin temel teknolojileri: WSDL, SOAP ve UDDI
The fundamentals of eXtensible Markup Language (XML) and its significant derivative companion technologies: XML Schema, Namespaces, XPath, XQuery, and XSL Transformations. Validating XML documents using Document Type Declarations (DTDs) and XML Schema. The creation, specification and processing of XML documents. XML and Restful web services and underlying technologies such as WSDL, SOAP, and UDDI are also studied. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BTE560E E-Ticaret (E-Commerce), (3+0)
Ticaret kavramı; geçmişi ve bugünü. Ulusal ve uluslararası ticaretin kural ve yöntemleri.  E-Ticaretin türleri: Kurumlar arası, kurumlar ile bireyler arası, bireyler arası ticaret. E-Ticaretin altyapısı: İletişim ortamları. Elektronik veri aktarımı, uluslararası ölçünler (UN-EDI, XML). Güvenlik sağlama ve artırma yöntemleri. E-Ticaret yapılarının oluşturulması. Kurum-banka-müşteri ilişkileri. E-Ticaret uygulamaları
Introduction to e-commerce; past and present. Rules and methods of domestic and international trade.  Types of e-commerce: Business to business (B-B), Business to customer (B-C), Customer to customer (C-C). Fundamentals of e-commerce. Communication medium. International standards of e-commerce: (UN-EDI, XML). Security and security improvement methods. Implementation of e-commerce systems. Business-bank and customer relations. Application of e-commerce. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BTE561E Yapay Zeka ve Uzman Sistemler (AI and Expert Systems), (3+0)
Yapay zeka ve uzman sistemlerin tanıtımı, Günümüzdeki iyi tanımlanmış yapay zeka sorunları için araçlar; Yapay zeka sistemlerinin tasarım araçlarının öğrenilmesi; Yapısal sorunların ve uzay araştırması konusunda kullanılabilecek araçların incelenmesi, Uzman sistem yaklaşımı; tasarım ve uygulamalar
Introduces concepts of Artificial Intelligence and Expert Systems. Presents tools to form well-defined Artificial Intelligence problem formulations. Studies  tools and structures to design intelligent agent systems. Presents tools to solve problems based on the structure of the problem and the search space. Expert systems and design. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BTE562 Güncel Veritabanları (Modern Databases), (3+0)
Veritabanı Yönetim Sistemine Giriş; Veri Blokları, Uzantılar (Extents), ve Segmentler; Tablo Alanları; Veri Dosyaları,ve Kontrol Dosyaları; Veritabanı Açma ve Kapama; Küme Veritabanı İşletimi Temel İlkeleri; Bölümlenmiş Tablolar; Bölümlenmiş Indeksler; Dağıtılmış Veritabanları; Veri Tabanı Güvenliği; Veri Ambarı; İçerik Yönetimi.
Introduction to Database Systems; Data Blocks, Extents and Segments; Table Spaces; Data files and Control Files; Database Instance Starting and Stopping; Clustered Database Management Principles; Segmented Tables; Segmentd Indexes; Distributed Databases; Database Security; Data warehouse; Content Management. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BTE570E Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı (IT System Analysis and Design), (3+0)
Sistem analizi ve tasarımı kavramı; Yapısal analiz ve tasarım teknikleri: Sistem geliştirme süreci, mantıksal ve fiziksel modelleme, akış diyagramı. Sistem özeliklerinin tanımlanması. İş planı. Konu hakkında genel bilgilerin derlenmesi. Mevcut işletmenin anlaşılması. Bilgi Teknolojisi (BT) ile çalışacak sistemden beklentiler. Yeni sistemin tasarımı. Olurluk incelemesi. BT sisteminin getirilerinin değerlendirilmesi. Uygulama: Başlangıç sorunlarının giderilmesi.
Information Technologies (IT) System analysis and design concept. Structured analysis and design techniques: System development process, logical and physical modeling, flow diagram. Definition of system specifications. Work plan. Collecting general information about the project. Understanding of existing system. Requirements of IT based system. Design of new system. Feasibility analysis. Evaluation of new system. Implementation. Solving early age problems. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BTE571 Bilgisayarda Grafik (ComputerGraphics), (3+0)
Bilgisayarlı grafik kavramı, Bilgisayarlı grafiğin temel ilkeleri, Grafik işlemciler, grafik devreler, Grafik ilkeller, Poligon gösterimi, Dönüşümler, İkiboyutlu bilgisayar grafiği, Üç boyutlu bilgisayar grafiği, canlandırma, çarpışma algılama ve biraraya getirme, Bezier eğrisi, B-Siplayn
Introduction; Basic computer graphics principles; Graphics processors; Graphics cards; Graphics primitives; Representing polygons; Transformations; Two - dimensional computer graphics; Three - dimensional computer graphics,  Animation,  Collision Detection  and  Putting It All Together  Bezier Curves; B-Splines. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BTE573 Yazılım Kalitesi (Software Quality), (3+0)
Bu derste yazılım kalitesi temel kavramları, kalite sağlama teknikleri ve kalite ölçüm yöntemlerine değinilecektir. Yazılım, tasarım ve ürün kalitesi ayrımı yapılacaktır. Ders sırasında ayrıca bastice matematiksel ve formal kalite sağlama yöntemlerinden de bahsedilecektir.
The course contains fundamentals of software quality, software quality assurance techniques and software quality measurement techniques. Difference among software, design and product quality will be explained. During the course preliminary information on formal and mathematical quality assurance methods will also be covered. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BTE574E Bilgisayar ve Ağ Güvenliği (Computer and Network Security), (3+0)
Bilgisayar ve ağ güvenliği kavramları, Linux sistemlerde ağ ve sistem güvenliği, tehdit ve risk analizi, tampon aşımı, sql riskleri, cep bellek zehirlenmesi, kriptografi, imzalama yöntemleri, web güvenliği, ağ güvenliği, girişim tespiti
Computer and network security concepts, network and system security in Linux systems, threat and risk analysis, buffer overflow, sql injection, cache poisoning, cryptography methods and applications, hashing algorithms, web security, network security, intrusion detection. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BTE575E Bilgi Teknolojileri için İstatistik (tatistics for Information Technologies), (3+0)
Temel istatistik kavramları, veriyi sayısal ölçütler ve grafiksel yöntemler aracılığıyla tanıma, temel olasılık teorisi ve kuralları, olasılık dağılımları, örneklem dağılımları, ana kitle ortalaması, oranı ve varyansı için güven aralığı kurma, ana kitle ortalaması, oranı ve varyansı için hipotez testi yapma, korelasyon analizi, basit doğrusal regresyon analizi ve tek yönlü varyans analizi konularını içeren bir ders. 
A course on basic statistical concepts, exploring data via statistical measures and graphical tools, basic probability theorem and probability rules, probability distributions, sampling distributions, constructing confidence intervals for population mean, proportion, and variance, performing hypothesis tests for population mean, proportion, and variance, correlation analysis, simple linear regression analysis and one-way analysis of variance.

BTE576E Veri Analizi Temelleri (Fundamentals of Data Analysis), (3+0)
Temel veri bilimi kavramları, veri keşfi ve görselleştirme. Veri tabanı kümelemesi ve oluşturulan kümelerin yorumlanması. Tahminsel modellemeye dayalı kavramlar, karar ağaçları ve ormanlar. Tahmin modellerinin karşılaştırılması ve kitlesel ölçekte tahminsel modelleme. Yapısal olmayan verilerin işlenmesi, metin madenciliği ve sosyal ağlar. Veri işlemede deney tasarımı, sonuç analizi ve sonuçların sunumu.
A course on basic data science concepts, data exploration and visualization. Database segmentation and interpretation of the segments, estimation models, decision trees and random forests, comparison of estimation models and estimation modeling on massive scale, processing non-structural data, text mining  and social networks, experiment setup for data processing, analysis of experimental results and presentation of experiment outcomes.